#2841 : คลิปหนีบกระดาษพร้อมแม่เหล็ก ( Magnet Clip )